19 januari, 2016

Hjälp med den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö

stod-coachning

Vi kan hjälpa er att ta fram det som behövs samt utbilda chefer, HR och skyddsombud

Just nu och fram till slutet av 2017 genomför Arbetsmiljöverket inspektioner av kommunernas socialförvaltningar. Där bedöms nu också efter de nya reglerna i föreskriften den föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.Inspektionerna har så långt visat en allvarlig obalans mellan krav och resurser samt att stödet från chefer brister på flera sätt och att yrkeskåren behöver hantera riskerna för hot och våld bättre.

Sammantaget är behoven av åtgärder egentligen inte okänt, det nya är tvingande krav att de ska hanteras och en tydlig inriktning hur. Vi är vana att arbeta med såväl dessa frågor som det systematiska arbetsmiljöarbetet i övrigt. Välkommen att höra av dig så får vi se hur vi bäst kan hjälpa din verksamhet.

Detta behövs

Alla arbetsgivare ska alltså formulera mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det ska också finnas tydliga rutiner för hur man ska förebygga eller fånga upp och åtgärda problem, framförallt när det gäller hög arbetsbelastning, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling. Det ställs också krav på att chefer ska förstå och kunna praktiskt hantera problem inom dessa områden. Arbetstagarna skall också ha kunskaper och tydliga mål för vad som krävs i arbetet och till vem man ska vända sig om arbetet skapar psykisk belastning.

Bakgrund

Sedan 30 mars 2016 gäller den nya föreskriften – AFS 2015:4 – med preciserade krav på hanteringen av sociala och organisatoriska faktorer i verksamheten. Det finns nu krav om mål, rutiner och kunskaper när det gäller bland annat ledarskap och inflytande, arbetsbelastning och ohälsosamma arbetstider samt kränkande särbehandling. Hanteringen av dessa frågor ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer – Den nya utmaningen >>