3 steg mot OSA

Utgångspunkt

Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA (AFS 2015:4) är ett komplement och förtydligande av det systematiska arbetsmiljöarbetet för tillvara och främja ett bra socialt klimat på arbetsplatsen och god psykisk hälsa hos medarbetarna.

Målgrupp

Chefer – arbetsledare, HR, Arbetsmiljösamordnare, Arbetsmiljökommittéer. Arbetsmiljöombud som i sitt arbete behöver ökad kunskap om OSA och vad den innebär för ledarskapet, medarbetarskap och arbetsmiljöarbetet.

Mål med utbildningen

Att skapa förståelse för innehållet i föreskriften och dess praktiska innebörd för verksamheten.

Att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som faller på olika roller och funktioner.

Ur innehållet

Utbildningsupplägget och dess innehåll kan beskrivas i tre delar;

Steg 1 Övergripande kunskap om OSA och kopplingen till SAM.

  • Att ge kunskap och förståelse för de nya krav som ställs på arbetsplatsen och cheferna.

Steg 2 Hur föreskriftens krav kan hanteras i praktiken

  • Verksamhetspolicyns innehåll och mål och hur vi gör den allmänt känd?
  • Hur tar vi fram mätbara och tidsatta mål?
  • Vilka rutiner behöver vi och hur ska de utformas?
  • Riskbedömning som ett verktyg för hela verksamheten?

 Steg 3 – Vad behöver vi kunna om:                                                                                 

  • Arbetsbelastningens betydelse och hantering.
  • Kränkande särbehandling.

Kurslitteratur/dokumentation väljs i samråd med uppdragsgivaren.

Omfattning.

Avgörs av uppdragsgivarens önskemål och behov av utökad kunskap. Vanligtvis 1-2 dagar

Arbetsformer

Faktaföreläsning blandas med enskilda och/eller gruppuppgifter och övningar. Deltagarna tränas i att söka information och fakta i ämnet, att samverka och främja ett kunskapsutbyte.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Systematiskt arbetsmiljöarbete (S AFS 2001:1). Organisatorisk & Social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se