Stöd med arbetsmiljö-/skyddsronder

Utgångspunkt

I Föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete betonas kravet på regelbunden undersökning av arbetsförhållandena och riskerna i verksamheten.

I de allmänna råden förtydligas detta med att det ska ske genom dagliga undersökningar eller till exempel genom skyddsronder, arbetsmiljöronder och andra probleminventeringar. Men överlåter till varje arbetsgivare att själv utforma och besluta om hur det ska genomföras.

Både Arbetsmiljöverket och Prevent erbjuder gratis checklistor via sina hemsidor, men de är generella och måste anpassas till den egna verksamheten för att bli det praktiska hjälpmedel det är tänkt att vara.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda både stöd och genomförande av arbetsmiljö-/skyddsronder genom

  • Att vara rådgivare om val hur arbetsgivare bäst väljer och utformar (med checklistor el likn) de ronder som bör genomföras i verksamheten.
  • Hjälpa med att se över och anpassa nuvarande rutiner, stöddokument och checklistor till aktuella krav.
  • Guida och hjälpa de som på arbetsplatsen ska genomföra ronderna.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan arbetar vi enligt följande metodik;

  • Ett inledande möte där behov och önskemål diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Genomföra beslutade insatser.
  • Vid avslutningsmöte också göra en utvärdering av samarbetet mellan konsult och uppdragsgivare.

Faktaförankring

 Arbetsmiljölagen och förordningen

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Checklistor från Arbetsmiljöverket och Prevent

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se