Bättre Arbetsmiljö – BAM

Utgångspunkt

Arbetsmiljöarbetet styrs främst av Arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160) och föreskriften Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM, AFS 2001:1), genom föreskriften om Organisatorisk & Social arbetsmiljö (OSA, AFS 2015:4) ställs tydligare krav på arbetsplatsen vad gäller de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna.

BAM – Bättre Arbetsmiljö är ett utbildningskoncept som är framtaget av Prevent och har blivit standard för grundläggande Arbetsmiljöutbildning. Sedan 2019 är detta koncept uppdaterat och förnyat.

Målgrupp

Personer i ledande ställning, chefer, arbetsledare och arbetsmiljö/skyddsombud.

Mål med utbildningen

Parterna i svenskt arbetsliv har satt upp fyra tydliga mål för arbetsmiljöutbildningar. Deltagarna ska under utbildningen lära och träna;

  • Samverkan mellan arbetstagaren och arbetsgivaren
  • Riskbedömning av arbetsmiljön
  • Att se sambandet mellan bra arbetsmiljö och utveckling för både individen och företaget
  • Att söka relevant fakta samt kunna omsätta den i praktiken

Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagstiftningens uppbyggnad och syfte
  • Roller och deras arbetsuppgifter
  • Att göra en riskbedömning

Kurslitteratur

Prevent har färdigt litteraturpaket som är kopplat till utbildningen. Kurslitteratur/dokumentation väljs i samråd med uppdragsgivaren.

Omfattning

En BAM-utbildning omfattar motsvarande 3 dagars utbildning. Olika varianter är möjliga ex. 2 + 1 dag.

Arbetsformer

Faktaföreläsningar blandas med enskilda gruppuppgifter och övningar. Deltagarna tränas i att söka information och fakta i ämnet, att samverka och främja ett kunskapsutbyte. Detta sker främst genom att grupper aktivt arbetar med fall i form av filmer och texter.

Arbetsmiljöfrågor är ett viktigt ämne som ska hanteras genom att inte problematisera frågorna utan genom att skapa lust och intresse för att söka en djupare kunskap och därmed bädda för att hålla kompetens och kunskap levande under lång tid.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Systematiskt arbetsmiljöarbete (S AFS 2001:1). Organisatorisk & Social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se