Coachning i arbetsmiljöarbetet

Utgångspunkt

Har man nyligen tillträtt som arbetsmiljösamordnare eller som HR-ansvarig i en verksamhet där arbetsmiljöfrågorna har hög prioritet och man själv inte har så djupa kunskaper eller praktisk erfarenhet, finns det anledning att hitta former för hur man får tillgång till lämplig kunskapstillförsel.

Att gå på kurs/er är självklart ett alternativ. Men att få tillgång till personlig coachning/ rådgivning kan vara ett alternativ som ger mer direkt hjälp och stöd i att hantera arbetsmiljöfrågorna/problemen i den egna verksamheten.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

  • Personlig rådgivning/coachning i arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete.
  • Rådgivning med regelbundna möten (”fysiska” eller via Skype), mailrådgivning eller på avrop vid uppkomna problem/behov.
  • Konsult, som utöver generalistkunskapen om systematiskt arbetsmiljöarbete, är expert inom den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön eller ergonomi.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

  • Ett inledande möte där behov och önskemål om coachning diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Efter i avtalet fastställd tidpunkt genomförs ett avstämningsmöte där samarbetet utvärderas och beslut om förlängning eller avslut tas.

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se