Stöd vid ergonomiska riskbedömningar

Utgångspunkt

Föreskriften om Belastningsergonomi (AFS 2012:2) ställer krav på att en arbetsgivare ska undersöka om arbetstagarna utför arbete med arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering samt repetitivt och handintensivt arbe­te som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande. Synförhållanden ska också undersökas för att ta reda på om de påverkar arbetsställningarna och arbetsrörelserna negativt.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

  • Stöd vid undersökningen av arbetsförhållandena enligt kraven i föreskriften
  • Rådgivning om hur vilka åtgärder som kan minska belastningar i arbetsmoment som kan vara hälsofarliga eller onödigt tröttande.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

  • Ett inledande möte där behov och önskemål om stödet diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Genomförande av överenskomna insatser.
  • Vid avslutningsmöte också göra en utvärdering av samarbetet mellan konsult och uppdragsgivare.

Faktaförankring

Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se