Stöd vid fysiska arbetsmiljömätningar

Utgångspunkt

Riskbedömning av arbetsmiljön är en central uppgift i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En del av riskbedömningen kan vara att klarlägga de faktiska förhållandena i den fysiska arbetsmiljön, där många faktorer går att mäta. I flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns anvisningar och gränsvärden för olika fysiska faktorer.

Mätningar kan vara orienterande eller yrkeshygieniska. Orienterande mätningar syftar till att ge vägledande beslutsunderlag. Vid yrkeshygieniska mätningar används särskild mätutrustning. En del med efterföljande analys av arbetsmiljömedicinska kliniker.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

  • Rådgivning om val av mätmetodik.
  • Genomförande av mätning/ar.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan arbetar vi enligt följande metodik;

  • Ett inledande möte där problembeskrivning och val av mätmetod diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar förslag på hur mätningen ska genomföras inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Efter beslut genomföra beslutad mätning och ta fram en resultatrapport.
  • Ge uppdragsgivaren en återkoppling på resultat och de eventuella åtgärder som behöver vidtas vid avvikelser av gränsvärden eller att optimala arbetsförhållanden ska kunna uppnås.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen (SFA 1977:1160, se speciellt 3:e kapitlet §2 och 3)

Systematisk arbetsmiljö (AFS 2001:1)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Kvarts (AFS 2015:2)

Buller (AFS 2005:18)

Vibrationer (AFS 2005: 15)

Arbetslokalers utformning (AFS 2009:2)

Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

 

 

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se