Stöd vid genomlysning och revision av SAM

Utgångspunkt

Det samlade systematiska arbetsmiljöarbetet har hos de flesta arbetsgivare utvecklats och implementerats över tid. Många gånger med olika befattningshavare som drivit och skrivit fram styrdokument och rutiner.

Nya lagstiftningskrav tillkommer också i de revideringar av föreskrifter som Arbetsmiljöverket gör.

Eftersom alla delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte alltid aktiveras regelbundet, finns det anledning att åtminstone vart femte år göra en heltäckande genomlysning och revision för att stämma av behov för eventuella revideringsinsatser i styrdokument och rutiner.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

  • Stöd i internrevisionsarbetet eller
  • En heltäckande revision mot föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete och andra gällande föreskrifter.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

  • Ett inledande möte där behov och önskemål om genomlysning/revision diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Genomförande av beslutade insatser (genomgång av styrdokument, hur rutiner är förankrade och implementerade i verksamheten).
  • Vid en heltäckande revision sammanställa en rapport med noteringar om avvikelser och behov av revideringsåtgärder.
  • Återföring av genomlysning och rapport till uppdragsgivaren inklusive en utvärdering av samarbetet mellan konsult och uppdragsgivare.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se