Stöd vid införande av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Utgångspunkt

Arbetsmiljölagstiftningens krav på hur alla arbetsgivare ska bedriva sitt arbetsmiljöarbete sammanfattas i begreppet ”systematiskt arbetsmiljöarbete”. Det syftar på att man har ett genomtänkt och planerat arbetsmiljöarbete med nedtecknade rutiner och instruktioner som vägleder till ett enhetligt genomförande av  åtgärder som täcker in det fysiska, sociala och organisatoriska perspektivet av arbetsmiljön.

Ett arbete som förutsätter att man har gjort en övergripande bedömningen av vilka arbetsmiljörisker medarbetarna kan utsättas för och hur dessa ska förebyggas samt vilka som ska genomföra dessa. Vilket i sin tur förutsätter att man gör en plan över vilka som i den egna organisationen ska tilldelas arbetsmiljöuppgifter.

Enligt Arbetsmiljöverket bör det systematiska arbetsmiljöarbetet sammanställas till en ”arbetsmiljöhandbok/manual” för att både se alla delar och samtidigt vara lättillgängligt för alla på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda:

  • Stöd i både en inledande kartläggning av risker som medarbetarna kan utsättas för i verksamheten samt vilka föreskrifter (utöver SAM-föreskriften) som ska beaktas i fastställande av rutiner och instruktioner.
  • Bistå med att ta fram struktur och innehåll till en arbetsmiljöhandbok/manual
  • Bistå med att ta fram förslag till skriftliga policies, rutiner och instruktioner
  • Bistå med att förankra framtaget underlag hos ledning, chefer, arbetsmiljöombud

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

  • Ett inledande möte där behov och önskemål om resursstöd diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Genomföra beslutade insatser.
  • Efter i avtalet fastställd tidpunkt genomförs ett avstämningsmöte där samarbetet utvärderas och beslut om förlängning eller avslut tas.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se