Stöd vid inspektion från Arbetsmiljöverket

Utgångspunkt

En inspektion från Arbetsmiljöverket kan utmynna i ett inspektionsmeddelande med krav på åtgärder för noterade brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ett inspektionsmeddelande är ett juridiskt dokument som gör direkta hänvisningar till lag- och/eller föreskriftshänvisningar och är inte alltid lätta att tolka.

I inspektionsmeddelandet kan det också finnas påpekande om att man måste anlita extern kompetens för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

  • Rådgivning om tolkningen av inspektionsmeddelandets noterade brister och hur detta ska åtgärdas.
  • Ge direkt hjälp med genomförande av krav som ska åtgärdas exvis. riskbedömningar, skyddsronder, framtagning av rutiner etc.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

  • Ett inledande möte där behov och önskemål om stöd diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Genomförande av beslutade insatser.
  • Vid avslutningsmöte också göra en utvärdering av samarbetet mellan konsult och uppdragsgivare.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se