Stöd vid och genomförande av utredning vid kränkande särbehandling

Utgångspunkt

Vid anmäld eller uppdagad kränkning har arbetsgivaren skyldighet att utöver att ge direkta stödinsatser, undersöka bakgrunden och orsaken till händelsen, vidta eventuella åtgärder så att kränkningen upphör, samt förebygga upprepning av liknade händelser.

Utredningsplikten är strikt och omfattar även diskrimineringslagstiftningens kriterier gällande sexuella trakasserier.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

 • Rådgivning kring hur utredningsarbetet bör läggas upp för att uppfylla kraven som finns tydliggjorda i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Genomföra utredningsarbetet med utgångspunkt från den norska s.k. faktaundersökningsmodellen. Metoden syftar inte till att peka ut syndabockar eller skyldiga, utan att ta fram de fakta som går att belägga i det inträffade som underlag för beslut utifrån det som ägt rum.

Flera av våra konsulter är utbildade och har erfarenhet av genomförda utredningar i faktametoden.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

 • Ett inledande samtal eller möte där förutsättningar, mandat och hur utredningsarbetet ska organiseras diskuteras.
 • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på arbetssteg för processen, vilka som ska intervjuas, bedömd tidsram och hur detta kan ske, inkluderat en tidsplan och kostnader.
 • Att vi kommer överens om ett tydligt mandat för uppdraget från arbets-/uppdragsgivare och berörda parter.
 • Intervjuer med berörda.
 • Insamling av fakta om händelsen, tidsförlopp etc för att kunna sammanställa ett underlag som kan tydliggöra likheter och olikheter i utsagorna och vad som framkommer om orsakerna till det som ägt rum.
 • Erhållna fakta sammanfattas i en skriftlig rapport som de berörda får ta del av.
 • Rapporten innehåller:
  • Ett klargörande om det som skett och vad som orsakat händelsen.
  • Förslag på eventuella åtgärder som konsekvens av den uppkomna situationen samt förebyggande åtgärder.
  • Återföring av rapport och resultat till uppdragsgivaren och berörda.

Faktaförankring

Organisatorisk och Social arbetsmiljö (AFS 2015:4 § 14).

Faktaundersökelse. Einarsen, Pedersen & Hoel. Gyldedal

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se