Stöd vid riskbedömning – övergripande, allmänna eller inför förändring

Utgångspunkt

Kartläggning och bedömning av risker för ohälsa och olyckor är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dels att det gjorts en övergripande riskinventering som grund för hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras i verksamheten, hur arbetsmiljöpolicyn och vilka ev rutiner och säkerhetsinstruktioner ska finnas nedskrivna.

Dels betonas kravet att det inför förändringar i verksamheten ska genomföras riskbedömning för att kunna förebygga ”nya/tillkommande” risker, utifrån den planerade förändringen.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

  • Rådgivningsstöd kring hur man genomför både övergripande riskinventering och riskbedömning, samt tillvägagångssätt vid riskbedömning inför förändring.
  • Facilitatorhjälp – dvs leda själva mötet med representanter för arbetsgivare och skydds-/arbetsmiljöombud – vid övergripande riskbedömning och inför förändringar i verksamheten.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

  • Ett inledande möte där behov och önskemål om stöd diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske ska inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Insatserna genomförs.
  • Vid avslutningsmöte också göra en utvärdering av samarbetet mellan konsult och uppdragsgivare.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen

Föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

ADI 575 (Arbetsmiljöverket)

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se