Stöd vid upphandling av företagshälsovårdstjänster

Utgångspunkt

I Arbetsmiljölagen fastställs kravet att arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.

Det innebär rent praktiskt att arbetsgivaren ska upphandla det stöd och den hjälp man själv saknar eller behöver resursförstärkning av för att uppfylla lagstiftningskrav och den arbetsmiljö man strävar efter att uppnå.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

  • Stöd vid utformning av kravspecifikation inför upphandlingen av företagshälsovård utifrån hur det nuvarande arbetsmiljöarbetet är organiserat och behovet av resursstöd.
  • Stöd vid bedömning och värdering av inkomna anbud.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

  • Ett inledande möte där behov och önskemål om stöd diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Genomförande av beslutade insatser.
  • Vid avslutningsmöte också göra en utvärdering av samarbetet mellan konsult och uppdragsgivare.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen

Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se