Stöd vid utformning av arbetsmiljödelegering/uppgiftsfördelning

Utgångspunkt

En tydlig och konkret fördelning av arbetsmiljöuppgifter är en förutsättning för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Eftersom uppgiftsfördelningen har en juridisk bärighet, vid en eventuellt allvarligt uppkommen arbetsskada eller olycka, är det viktigt att både det skriftliga dokumentet och konkretiseringen av uppgifterna är ordentligt genomarbetade.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

  • Rådgivning vid framtagande eller översyn/revidering av fördelningsdokument utifrån arbetsplatsens organisationsstruktur och kraven för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Vara facilitator vid möte där uppgiftsinventering och fördelning diskuteras.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

  • Ett inledande möte där behov och önskemål om stöd diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Genomförande av beslutade insatser.
  • Vid avslutningsmöte också göra en utvärdering av samarbetet mellan konsult och uppdragsgivare.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se