Stöd vid utveckling av arbetet mot våld och hot

Utgångspunkt

Våld varierar från direkta fysiska skador till trakasserier i form av hot via brev eller telefon. Våld kan användas planerat för att nå vissa mål. Våld kan också förekomma när miljön inbjuder till brottsliga handlingar liksom i olika vårdsituationer.

Statistiken visar också på ökade hot och våldssituationer i både samhället i stort och på många arbetsplatser. Mycket lidande kan förhindras med förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner och ett bra omhändertagande av den som råkat ut för våld eller hot. Den som har fått ett bra omhändertagande och möjlighet att bearbeta upplevelserna är också mycket bättre förberedd vid liknande händelser i framtiden.

Kraven för ett förebyggande och omhändertagande på en arbetsplats finns fastställ i föreskriften om Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2). Det handlar om kartläggning av hot och våldssituationer i den egna verksamheten, krav och råd om förebyggande insatser samt rutiner för stödjande insatser när medarbetare drabbats.

 Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

  • Stöd vid kartläggning av våld och hotsituationer som förekommer eller skulle kunna uppkomma i verksamheten.
  • Bistå med ställningstaganden om förebyggande åtgärder och rutiner för agerande vid hot och våldssituationer samt stödinsatser vid inträffade händelser.
  • Bistå vid förankring och implementering av framtagna ställningstaganden och rutiner

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

  • Ett inledande möte där behov och önskemål om översyn och utveckling av förebyggande insatser mot våld och hot på arbetsplatsen, diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategerna tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Genomföra beslutade insatser.
  • Efter i avtalet fastställd tidpunkt genomförs ett avstämningsmöte där samarbetet utvärderas och beslut om förlängning eller avslut tas.

Faktaförankring

Föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:3)

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se