Stöd vid utveckling av arbetsmiljökommittéarbete

Utgångspunkt

Arbetsmiljökommittén är navet i arbetsmiljöarbetet och att den fungerar på ett effektivt sätt är en förutsättning för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan.

Har arbetsplatsen fler än 50 medarbetare finns det krav på att det ska finnas en arbetsmiljö-kommitté. Kan tillsättas även om man är färre anställda och ses som en extra resurs som stöttar arbetsplatsen i arbetsmiljöarbetet.

En effektiv arbetsmiljökommitté behöver utforma en arbetsordning för sitt arbete som konkretiserar mötesstruktur och fokus i uppdraget utöver de allmänna krav som finns i arbetsmiljölagen och förordningen.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

  • Att med utgångspunkt från företagets struktur, kultur och arbetssätt ge stöd och förslag på utformning av arbetsmiljöorganisation och arbetsmiljökommitté
  • Stöd vid utformning av Arbetsmiljökommittén, instruktioner och rutiner så att arbetsmiljöarbetet kan styra och verka för ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i vardagen.
  • Stöd vid implementering och utbildning av medlemmarna i arbetsmiljökommittén.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

  • Ett inledande möte där behov och önskemål om arbetsmiljöorganisation och arbetsmiljökommitté diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Efter i avtalet fastställd tidpunkt genomförs ett avstämningsmöte där samarbetet utvärderas och beslut om förlängning eller avslut tas.

Faktaförankring

Arbetsmiljökommitténs uppgifter enligt 6 kap. 8 och § i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningens 8, 8a §§.

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se