Stöd vid utveckling av hälsofrämjande arbetsmiljö

Utgångspunkt

I föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) förtydligas kravet på att ett systematiskt arbetsmiljöarbete, utöver förebyggande insatser, också ska innehålla främjande insatser.

Kravet på främjande insatser siktar i första hand in sig på det psykiskt relaterade ohälsoperspektivet. Det vill säga att arbeta mer proaktivt med de arbetsmiljöfaktorer som ska beaktas i den organisatoriska och sociala miljön på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

  • Stöd i kartläggning av behovet av förstärkning av främjande insatser i det interna arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
  • Bistå med framtagning av förslag på både direkta åtgärder och rutiner som ska säkerställa kraven i föreskriften AFS 2015:4.
  • Bistå i förankringen av dessa åtgärder hos ledning, chefer och arbetsmiljöombud.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

  • Ett inledande möte där behov och önskemål om stödinsatser diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Efter i avtalet fastställd tidpunkt genomförs ett avstämningsmöte där samarbetet utvärderas och beslut om förlängning eller avslut tas.

Faktaförankring

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se