Stöd vid utveckling av rehabiliteringsarbete

Utgångspunkt

Föreskriften om Anpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) reglerar arbetsplatsens krav på struktur i rehabiliteringsarbetet. I Socialförsäkringsbalken och Försäkringskassans regler samt i de nya reglerna om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete ställs krav på hur enskilda rehabiliteringsärenden ska hanteras.

Det innebär att arbetsgivaren bör göra en övergripande inventering och kartläggning av vad som idag görs, hur rehabiliteringsarbetet fungerar och stämma av det med de formella kraven.

Centrala och avgörande delar för att lyckas är att inrikta sig mot, tidiga insatser, det praktiska arbetet på arbetsplatsen och systematiken, regler och rutiner för arbetet.

Arbetsmiljöstrategernas stöd

Arbetsmiljöstrategerna kan erbjuda

  • Genomlysning av hur det nuvarande rehabiliteringsarbetet uppfyller Arbetsmiljöverkets och försäkringskassans krav.
  • Stöd vid framtagning av rutiner och instruktioner från tidiga hälsofrämjande insatser till konkreta åtgärder i det praktiska arbetet med återgång i arbetet vid medarbetares ohälsa och sjukdom.

Vårt arbetssätt/metodik

Vid förfrågan sker följande;

  • Ett inledande möte där behov och önskemål om stöd och kartläggning diskuteras.
  • Resultatet utmynnar i att Arbetsmiljöstrategernas konsult tar fram ett förslag på stödinsatser och hur detta kan ske inkluderat en tidsplan och kostnader.
  • Genomförande av beslutade insatser.
  • Vid avslutningsmöte också göra en utvärdering av samarbetet mellan konsult och uppdragsgivare.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen och Socialförsäkringsbalken

Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Föreskriften om Anpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)

Aktuella regler från Försäkringskassan

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se