Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Utgångspunkt

Arbetsmiljöarbetet styrs främst av Arbetsmiljölagen (AML, SFS 1977:1160) och föreskriften Systematisk arbetsmiljöarbete (SAM, AFS 2001:1), genom föreskriften om Organisatorisk & Social arbetsmiljö (OSA, AFS 2015:4) ställs tydligare krav på arbetsplatsen vad gäller de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna.

SAM –är en fördjupning i arbetsmiljöarbetet. Detta koncept är uppdaterat och förnyat.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och arbetsmiljöombud.

Mål med utbildningen

Ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling

  • veta hur kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete tolkas och hanteras praktiskt i den dagliga verksamheten
  • veta hur de anställda kan göras delaktiga och påverka arbetsmiljöarbetet.

Ur innehållet

  • systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
  • undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten
  • uppgiftsfördelning och kunskaper
  • nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete
  • rutiner, instruktioner och dokumentation

Kurslitteratur

Vi använder relevant arbetsmiljödokumentation från er egen verksamhet samt lämplig litteratur från exempelvis Arbetsmiljöverket och Prevent.

Omfattning

En SAM-utbildning omfattar motsvarande 1-2 dagars utbildning.

Arbetsformer

Faktaföreläsningar blandas med enskilda gruppuppgifter och övningar. Deltagarna tränas i att söka information och fakta i ämnet, att samverka och främja ett kunskapsutbyte. Detta sker främst genom att grupper aktivt arbetar med fall i form av filmer och texter.

Arbetsmiljöfrågor är ett viktigt ämne som ska hanteras genom att inte problematisera frågorna utan genom att skapa lust och intresse för att söka en djupare kunskap och därmed bädda för att hålla kompetens och kunskap levande under lång tid.

Faktaförankring

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Systematiskt arbetsmiljöarbete (S AFS 2001:1). Organisatorisk & Social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Välkomna att kontakta oss för mer information.

info@arbetsmiljostrategerna.se