Utbildningar

Vi erbjuder verksamhetsanpassade utbildningar

Vi anser att det är effektivast ur både pedagogisk och ekonomisk synvinkel.

Vår pedagogiska metod bygger på:

    • verksamhetens behov och förutsättningar
    • att kunskaperna ska kunna omsättas direkt i det dagliga arbetet
    • vi växlar mellan teoriföreläsningar/filmer och praktiska övningar, enskilt eller i grupp
    • Vi visar på hur olika praktiska metoder/verktyg ger ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete
    • Kursmaterial väljs i samråd med uppdragsgivare. Vi använder och förordar material från Arbetsmiljöverket, Prevent och Sunt arbetslivs.
    • Kursutvärdering och intyg ingår alltid samt kunskapstest om så önskas

Grundutbildning inom arbetsmiljöområdet

Exempel:

    • Bättre Arbetsmiljö BAM
    • Arbetsmiljö i Kommun och Regioner( Bygger på Sunt arbetslivs kursmaterial )
    • Arbetsmiljö för Chefer-Ledare

Vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet

Exempel:

    • Praktiskt systematiskt arbetsmiljöarbete
    • Tre steg mot OSA
    • Arbetsmiljökommitténs arbete
    • Kartläggning  och Riskbedömningar
    • Riskbedömning inför förändringar
    • Uppgiftsfördelning-delegation i det systematiska arbetsmiljöarbetet
    • Förebygga och hantera Kränkande särbehandling
    • Hot och Våld
    • Arbetstider och Hälsa
    • Hantera och förebygga stress
    • Hälsosamma och Friskare arbetsplatser
    • Praktisk Rehabilitering
    • Byggherrens roll och uppgifter
    • BAS-P/U-utbildningar
    • Handledarutbildningar

Förslag på kortare seminarier:

    • Ansvaret för arbetsmiljön
    • Hälsocirkeln – om balans i liv och arbete
    • Hur att hantera psykisk ohälsa?
    • Vad utmärker de friskaste arbetsplatserna?
    • Vad gäller nu vid brott mot bestämmelser för arbetsmiljön?
    • Hur bedöma risk för hög arbetsbelastning?
    • Skiftarbete och hälsorisker

Med respekt och hänsyn till sekretess, så lämna vi inte referenser offentlig.

    • Vi erbjuder utbildningar för alla målgrupper, som chefer, politiker, styrelser, HR-medarbetare, arbetsmiljösamordnare, arbetsledare, arbetsmiljöombud och arbetsmiljökommittéer samt även för medarbetare. Var och en för sig eller i blandade grupper.