Kartläggningar och riskbedömningar

För att kunna hålla koll på och åtgärda olika faktorer i arbetsmiljön så är kartläggning och bedömning av risker för ohälsa och olyckor grunden. Detta omfattar både den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Det finns också ett krav att det inför förändringar i verksamheten ska göras en riskbedömning. Detta för att kunna förebygga eventuellt ”nya/tillkommande” risker utifrån den planerade förändringen.

En övergripande allmän riskinventering och riskbedömning vid ett möte kan räcka för att bedöma behoven av åtgärder. Det visar också på eventuella behov av mer specifika/detaljerade riskbedömningar/skyddsronder.

Vi kan hjälpa er med

Rådgivning och stöd hur man genomför övergripande riskinventering och riskbedömning samt riskbedömning inför förändring i verksamheten.

Facilitator – leda själva mötet med arbetsgivare och skydds-/arbetsmiljöombud vid övergripande riskinventering/riskbedömning och inför förändringar.